כתב מנוי

לכבוד
השופט (בדימוס) ד”ר אליהו וינוגרד
פרופסור רות גביזון
פרופסור יחזקאל דרור
אלוף (במיל.) ד”ר חיים נדל
אלוף (במיל.) מנחם עינן

כתב מינוי

לועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006
א. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.9.2006 ובהתאם לסעיף 8א לחוק הממשלה, התשס”א-2001, הננו מתכבדים למנותכם לחברים בוועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006 (להלן – “הוועדה”).
ב. בראש הוועדה יעמוד השופט (בדימוס) ד”ר אליהו וינוגרד.
ג. הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, בנוגע לדרג המדיני ולמערכת הביטחון בכל הנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006 בנושאים הבאים:

הדרג המדיני:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות באשר להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה בצפון, שהחלה בפועל ביום 12.7.2006 מן ההיבט המדיני, הצבאי והאזרחי –
הוועדה תתייחס כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.

מערכת הביטחון:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, באשר להיערכות ולהתנהלות מערכת הביטחון בכל הנוגע למערכה בצפון (שהחלה בפועל ביום 12.7.2006), לרבות בתחומים ובנושאים כדלקמן:

1. היערכות ומוכנות מערכת הביטחון מול האיום מלבנון : לרבות היערכות מודיעינית ובניית הכוח והכנתו מול תרחישי האיום השונים.
2. ניהול הלחימה, הפעלת הכוחות ובכללם פיקוד העורף, והמערכים המסייעים והתומכים במהלך הלחימה, לרבות תהליכי קבלת ההחלטות, החל ממועד אירוע חטיפת החיילים ביום 12.7.2006 ועד למועד כניסת הפסקת האש לתוקף ביום .

אם אתם להוטים אחר חדשות, חייבים להיות בעניינים ולא מפסיקים להתעניין בפוליטיקה ובוועדות למיניהן – החתונה שלכם היא הזמן לעשות סטופ! זה הזמן לחפש הזמנות מעוצבות, יוקרתיות ומלהיבות, ולשכוח מכל השטויות האחרות. זו החתונה שלכם, ואל תשכחו את זה. ב www.prettypaper.co.il תוכלו לבחור לכם את הזמנת החלומות שתתואם בדיוק בשבילכם.

ד. הוועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה, וכן המלצות ככל שתמצא לנכון, לרבות באשר לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בעתיד של הדרג המדיני ושל ראשי מערכת הביטחון, ובכלל זה החומרים והייעוץ הניתנים לגורמים הנ”ל.
ה. נוכח הצורך החיוני בהיערכות מהירה ובהפקת לקחים מוקדם ככל האפשר מול תרחישי האיום הקיימים נגד מדינת ישראל, מתבקשת הוועדה להגיש את דו”ח עבודתה בהקדם האפשרי; אם תמצא הוועדה לנכון, היא תהא רשאית להגיש דו”ח ביניים או דו”ח חלקי, בנושאים בהם קיימת לדעתה דחיפות ביישום מסקנותיה והמלצותיה.
ו. הוועדה תגיש את הדו”ח או הדו”חות שלה לראש הממשלה ולשר הביטחון והם יביאום בפני הממשלה.
הדו”ח או הדו”חות של הוועדה יפורסמו ברבים; הוועדה רשאית לקבוע הנחיות לגבי פרסום הדו”חות על פי העקרונות שבסעיף 20 לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968.
ז. הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ואופן עבודתה. ישיבות הוועדה יהיו פומביות או סגורות כפי שתקבע הוועדה.
לא יתקיים דיון פומבי כאשר הדבר עלול לסכן את ביטחון המדינה או את יחסי החוץ שלה או מכל טעם אחר שבדין.
ח. בתום עבודתה תפקיד הוועדה את כל הפרוטוקולים של דיוניה וכן את כל החומר שהובא בפניה בגנזך המדינה.
ט. ראש הממשלה וחברי הממשלה, עובדי המדינה ואנשי צה”ל ומערכת הביטחון לזרועותיה, יתייצבו בפני הוועדה על פי בקשתה וימסרו לה כל מידע או מסמכים שיתבקשו על ידה.
י. הוועדה רשאית להסמיך אנשים הכשרים לכך לאסוף חומר הנדרש לעבודת הוועדה ולסייע בעבודתה.
יא. משרד האוצר יעמיד לרשות הוועדה מסגרת תקציב להעסקת כוח עזר, בהיקף שייקבע על ידה, בהתאם לצרכים כפי שיוגדרו על ידי הוועדה. כמו כן יעמידו משרד ראש הממשלה ומזכירות הממשלה לרשות הוועדה את מלוא האמצעים הדרושים לה לניהול עבודתה.
יב. בהתאם לסעיף 8א(א) לחוק הממשלה, התשס”א-2001, אישרה הממשלה בישיבתה מיום 17.9.2006 את קביעת ממלא מקום שר המשפטים כי לוועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968.

אנו מאחלים לכם הצלחה בתפקידכם.